Както обикновено, и тази година, на 01.07, КЕВР обяви новите преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници.

Забелязва се спад в обявените цени, спрямо миналогодишните, за всички категории производители.

Преференциалната цена за фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 5 kWр до 30 kWp включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии е 160.11лв./MWh без ДДС.

Има леко повишение за часовете при нетно специфично производство. От 1348kWh/kWp (миналогодишното решение), те стават 1380kWh/kWp.

Цялото решение на КЕВР може да видите тук