ФЕЦ за продажба на свободния пазар

Изграждането на фотоволтаична инсталация само по себе си е сериозна инвестиция. Продажбата на произведената, от нея, енергия е сигурен ресурс, с който може да търгувате и на свободния пазар.

Централите, предвидени за продажба на произведената енергия на свободния пазар, определено имат много предимства.

Такъв тип централи могат да бъдат изградени както на покрив, така и на земя. Няма ограничение в инсталираната мощност, както и етапите на изграждане. Отпада и изискването за наличието на сграда в имота, като единственото условие е статута на имота да не е “земеделска земя”.

Продажбата на електроенергия на свободно договорени цени носи със себе си и по-голяма независимост за производителя. Договорът за изкупуване, сключван с енергоразпределителното дружество, може да бъде с различна давност, като обикновено срокът не надвишава година. Центата на изкупуване на електроенергията е фиксирана в рамките на срока на договора, но може да представлява и сума от почасовата цена на БНЕБ плюс добавка, определена от съответното дружество. Това представлява възможност за производителя да продава електроенергия винаги на актуални, с пазара на изкупуване, цени, които тенденциозно се повишават.

По-кратките срокове на договора за изкупуване на ел. енергия са всъщност възмощност за ежегодна преоценка на условията на сключения договор, както и самия купувач.

Самото изграждане на фотоволтаичната централа е предхождано от индивидуален анализ върху рентабилността на инвестицията, която ви предлагаме, както и техническа експертиза на мястото, предвидено за нейното инсталиране. За максимално улеснение, фирма Соларити БГ с удоволствие ще ви консултира относно последователността на входиране на необходимата документация, съпътстваща въвеждането в експлоатация на обекта.
Фотоволтаичната централа носи на вас и на бизнеса ви следните предимства:

  • Гъвкавост на договорените условия
  • По-голяма независимост за производителите
  • Безплатна суровина за производство на енергия - слънчева енергия
  • Улеснена процедура по изграждане
  • 100% възвръщане на инвестицията
  • Гарантирани, регулярни приходи