Предстои отваряне на процедура „Енергийна ефективност за МСП“

24 февруари 2016

По оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 предстои отварянето на процедура „Енергийна ефективност за МСП“, която ще даде възможност да се финансират проекти за използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление, както и инвестиции в енергоефективни активи и подобряване на сграден фонд. Предприятията, които са насочени към оптимизиране на своите режийни разходи, могат да получат безвъзмездна финансова помощ, за да построят фотоволтаична централа на покрива на сградата си, да внедрят система за мониторинг на енергопотреблението или да закупят UPS, с което да си осигурят дълготрайно ниска цена на електроенергията, която използват. При общо допустими разходи между 50 хил. и 1,5 млн лева по проекта, предприятията биха могли да получат безвъзмездно финансиране до 70%. От програмата могат да се възползват предприятия с основна икономическа дейност от добивната и преработвателната индустрия, строителството, производството и разпределение на ел. енергия и ВиК услугите.

Соларити осигурява на своите клиенти цялостни решения, като за предстоящата програма предлагаме цялостен предварителен анализ на мрежата, консултанстки услуги за подаване на проектното предложение и впоследствие проектиране и изграждане на фотоволтаичната система и въвеждането и в експлоатация, както и поддръжката след монтажа. Така те биха могли да обезпечат голяма част от енергийните нужди на техния сграден фонд. За момента, себестойността на произведената енергия от подобна инсталация е по-ниска от цената на тока на свободния пазар. Това ще доведе до намаляване на режийните разходи за електроенергия в дългосрочен план с 20% до 50%, а те винаги са важна съставна част от себестойността на произвежданата продукция в бизнеса. Така те стават слабо зависими към покачването на цената на електроенергията. Допълнително към фотоволтаичната централа, предлагаме на клиентите и автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, която им дава подробен анализ на консумацията и качеството на тока, който дозакупуват и също може да бъде финансирана по програмата. Такава система защитава инвестициите и намалява производствените загуби.

БЛОГ

Предишни новини

Отворена е процедура за финансиране на  „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление”

Отворена е процедура за финансиране на „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление”

На сайта можете да намерите информация за актуалните модели соларни панели на Sharp, мрежовите инвертори на Delta, хибридни модели инвертори на SolaX, цели соларни системи за домашно ползване или за малкия бизнес, батерии, конструкции за фотоволтаични централи, соларен мониторинг и всякакви аксесоари.

Нов сайт на Соларити БГ за продажба на соларно оборудване

Нов сайт на Соларити БГ за продажба на соларно оборудване

На сайта можете да намерите информация за актуалните модели соларни панели на Sharp, мрежовите инвертори на Delta, хибридни модели инвертори на SolaX, цели соларни системи за домашно ползване или за малкия бизнес, батерии, конструкции за фотоволтаични централи, соларен мониторинг и всякакви аксесоари.

Соларити БГ достави за първи път в България ESS система

Соларити БГ достави за първи път в България ESS система

Системата представлява голям акумулаторен блок за съхранение на част от произведената енергия от фотоволтаична централа. ESS се използват за целите на балансиране на мрежата, както и за подобряване на икономическия ефект при производството на енергия.