Предстои отваряне на процедура „Енергийна ефективност за МСП“

24 февруари 2016

По оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 предстои отварянето на процедура „Енергийна ефективност за МСП“, която ще даде възможност да се финансират проекти за използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление, както и инвестиции в енергоефективни активи и подобряване на сграден фонд. Предприятията, които са насочени към оптимизиране на своите режийни разходи, могат да получат безвъзмездна финансова помощ, за да построят фотоволтаична централа на покрива на сградата си, да внедрят система за мониторинг на енергопотреблението или да закупят UPS, с което да си осигурят дълготрайно ниска цена на електроенергията, която използват. При общо допустими разходи между 50 хил. и 1,5 млн лева по проекта, предприятията биха могли да получат безвъзмездно финансиране до 70%. От програмата могат да се възползват предприятия с основна икономическа дейност от добивната и преработвателната индустрия, строителството, производството и разпределение на ел. енергия и ВиК услугите.

Соларити осигурява на своите клиенти цялостни решения, като за предстоящата програма предлагаме цялостен предварителен анализ на мрежата, консултанстки услуги за подаване на проектното предложение и впоследствие проектиране и изграждане на фотоволтаичната система и въвеждането и в експлоатация, както и поддръжката след монтажа. Така те биха могли да обезпечат голяма част от енергийните нужди на техния сграден фонд. За момента, себестойността на произведената енергия от подобна инсталация е по-ниска от цената на тока на свободния пазар. Това ще доведе до намаляване на режийните разходи за електроенергия в дългосрочен план с 20% до 50%, а те винаги са важна съставна част от себестойността на произвежданата продукция в бизнеса. Така те стават слабо зависими към покачването на цената на електроенергията. Допълнително към фотоволтаичната централа, предлагаме на клиентите и автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, която им дава подробен анализ на консумацията и качеството на тока, който дозакупуват и също може да бъде финансирана по програмата. Такава система защитава инвестициите и намалява производствените загуби.

БЛОГ

Предишни новини

Програма за финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи

Програма за финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи.

Отворена е процедура за финансиране на  „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление”

Отворена е процедура за финансиране на „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление”

Предназначението на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екологично съобразена дейност.