ПОЛИТИКИ

Политика по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа на Соларити БГ

Цел на СОЛАРИТИ БГ е да се утвърди като стабилен и надежден партньор в сферата на фотоволтаичните инсталации за производство на енергия на българския пазар.

Следвайки целта си, се стремим да постигаме максимално съвършенство в работата си, да подхождаме с професионализъм към всеки проект и всички, които са част от компанията и лидерите, и техните екипи да са максимално отдадени на своята работа.

Като внедряваме и поддържаме Система за управление съгласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, ние от СОЛАРИТИ БГ се ангажираме с:

Z
Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен труд, съчетано с подобряване на условията на труд и отношението към околната среда и гарантиране на здравето и безопасността на работните места във фирмата и опазване на околната среда;
Z
Извършване на периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати в повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги, на условията на труд и на безопасността на работните места, подобряване на резултатността спрямо околната среда и системен контрол за изпълнението на поставените задачи;
Z
Управление на здравето и безопасността на работното място: премахване на опасностите и намаляване на рисковете за здравето и безопасността при работа; предотвратяване/намаляване на нараняванията и заболяванията, произтичащи от възникване на инциденти и/или извънредни ситуации; предотвратяване/намаляване броя на трудовите зло- полуки, подобряване на микроклимата и др.;
Z
Опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването, изразяващо се в ефикасно управление на генерираните при дейността на дружеството отпадъци и прилагане на подходящи технологии и материали, имащи минимално негативно въздействие върху околната среда;
Z
Извършване на периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, в това число и на другите изисквания за здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи;
Z
Определяне и наблюдение на вътрешните и външните обстоятелства, при които протичат процесите и дейностите на дружеството, свързани с управлението на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда, както и промените в тях;
Z
Идентифициране и овладяване на рисковете и възможностите за: бизнес проце- сите, процесите по здраве и безопасност при работа и по околна среда;
Z
Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и непрекъснатото подобрение на СУ;
Z
Внедряване и поддържане на прозрачен механизъм за консултиране и участие на персонала на всички нива в дружеството по въпросите, свързани с развитие и подобряване на системата за управление на здравето и безопасността при работа;
Z
Насърчава разбирането и осъзнаването на: изискванията на системата за управле- ние, приноса за изпълнение на тази политика и свързаните с нея цели, както и последствията от неспазване на изискванията на системата на всички нива в дружеството;
Z
Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и подобрението на процесите и на системата за управление;
Z
Оповестяването на тази политика сред персонала и другите заинтересовани страни по подходящ начин;
Z
Оповестяването на тази политика сред персонала и другите заинтересовани страни по подходящ начин;
Z
Постоянно подобряване на системата за управление на качеството, на здравето и безопасността при работа и на резултатността спрямо околната среда.

СОЛАРИТИ БГ извършва периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, оценка за отражението им върху извършваната от дружеството дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.

29/02/2024

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

ОБОРУДВАНЕ И МОНИТОРИНГ

Фотоволтаични
панели

Соларни
инвертори

Стационарни
конструкции

Соларен
мониторинг

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ще отговорим на всички ваши въпроси