Програма за финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи

12 май 2023

Стартира програмата за безвъзмездно финансиране на фотоволтаична система за дома.

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи.

Какво финансира програмата?

 • Фотоволтаични системи до 10KW – безвъзмездната помощ е до 70% от инвестицията или с максимален размер до 15000 лв.
 • Слънчева система за гореща вода – по тази мярка максималният обем на безвъзмездната помощ за едно домакинство е до 100%, но не повече от 1960 лв.

Кой може да участва?
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия за допустимост:

 • Финансирането е за фотоволтаици по един проект за едно жилище.
 • Kандидатът трябва да бъде собственик или съсобственик на жилището и да притежава най-малко 51% от идеалните части от него и с постоянен адрес в същото.
 • Важно условие валидно за апартаменти, които се намират в многофамилни жилищни сгради. За да кандидатства един собственик за финансиране за битова гореща вода или фотоволтаична система за домакинството, той трябва да има съгласието на етажната собственост.
 • Жилището трябва да бъде в регулационните граници на населеното място.
 • На адреса на жилището да НЯМА регистриран търговец или юридическо лице с нестопанска цел. Къщата или апартаментът трябва да се използват само и единствено за жилищни нужди.
 • В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.).
 • В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди подаване на предложението.
 • Да са заплатени дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

Улеснения за кандидатите:

 • За кандидатстване по програмата не е необходимо да притежавате разрешение за строеж, когато проектът предстои да бъде изпълнен.
 • Подаването на предложение за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: УКАЗАНИЯ

Краен срок за кандидатстване: 10.11.2023 г. 17:00 ч.