Административни процедури и законова рамка

Фотоволтаичната централа с цел продажба на цялата произведена енергия трябва да бъде изградена върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии.

Преференциална цена получават фотоволтаични централи с инсталирана мощност до 30kWp.
Накратко етапите са следните:

Това са основните закони, които имат пряко отношение към изграждането на такива обекти.
Закон за енергия от възобновяеми източници – 21.05.2019
Закон за устройство на територията – 13.03.2020
Закон за енергетиката – 08.10.2019
Решение за изкупните цени на КЕВР – от 01.07.2020
Наредба №6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

След присъединяване към мрежата и въвеждане в експлоатация, произведената енергия трябва да бъде отчитана и към АУЕР. Актуална информация за документите за издаване и прехвърляне на сертификати за зелена енергия, както и тримесечното отчитане, ще намерите тук: http://www.seea.government.bg/

Производителните на енергия са задължени да подават и месечни справки към Фонд “Сигурност на Електроенергийната система” и да заплащат ежемесечно към него 5% от нето приходите, реализирани през отчетния месец. Повече информация можете да намерите тук: https://www.fses.bg/
НАРЕДБА от 11.12.2015г. за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система”