Соларити БГ ще вземе участие като изложител на международното изложение Hannover Messe 2015 в Hannover Exhibition Grounds от 13.04-17.04.2015г. На изложението фирмата ще представи изцяло разработения от нея продукт Solarity APC – система за автоматизиран енергиен мениджмънт. Основната му насоченост е към цялостен анализ и мониторинг на мрежата, към която е прикачена фотоволтаичната централа. Системата представя много подробна информация за електрическите процеси. Посредством алгоритми и автоматизация сама регулира подаваната паралелно мощност от централата спрямо текущата консумация на електроенергия. Гарантира, че няма да бъде върната енергия в мрежата.
Участието е финансирано от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Соларити БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”