PV собствени нужди

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА СОЛАРИТИ БГ Е ИЗГРАЖДАНЕТО НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ. ИМАМЕ БОГАТ ОПИТ С МОНТАЖИ ВЪРХУ ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ ПОКРИВИ.

Предизвикателство пред всички мениджъри на бизнес, притежаващ собствена производствена сграда, е да се намалят разходите за обслужване. В това число влизат и разходите за електроенергия, като в някои случай те се оказват много голямо перо с пряко влияние на себестойността на произвежданата продукция.

Вече има решение за трайно намаляване на разходите. Чрез изграждането на фотоволтаична централа на покрива на сградата, на практика ставате напълно независими към промяната на цената на тока, закупуван от регулирания или свободния пазар.
Изграждането на фотоволтаична централа за собствени нужди е по облекчена процедура, особено, ако е правилно оразмерена и проектирана, така, че да се усвоява 100% от произведената енергия.

Инвестицията е еднократна и не изисква никакви разходи за суровина, а поддръжката в изправно техническо състояние е на практика пренебрежимо малка – слънцето работи за вас.

В зависимост от спецификите на вашето потребление на енергия е възможно към системата да се добави блок за съхранение на енергията или да се подготви документацията, така, че излишната енергия да се подава в разпределителната мрежа и да получавате пари за излишната ви енергия.

Необходимата документация за централи, които няма да връщат излишък към електроразпределителната мрежа е сведена до минимум. Нужни са издаването на становище от енергоразпределителното дружество, посочващо условията и мястото на присъединяване на енергийния обект, както и разрешение за строеж на ФЕЦ, издадено от главния архитект на общината, в която е предвиден да се изгражда.

Ние изготвяме индивидуален, подробен, предварителен анализ на рентабилността на инвестицията, която ви предлагаме. Посредством, предоставен от вас, товаров профил анализираме почасовата ви консумация на електрическа енергия, за да определим най-оптималната, за вас, номинална мощност на централата. Важно е консумацията ви да е постоянна, без дълги периоди на спад в потреблението на електрическа енергия, за извличане на максимална ефективност от централата.

Фотоволтаичната централа носи на вас и на бизнеса ви следните предимства:

  • Най-ниската себестойност на тока
  • Независимост към промяната на цената на ел.енергията
  • Еднократна инвестиция
  • Безплатна суровина за производство на енергия - слънчева енергия
  • Улеснена процедура по изграждане
  • 100% възвръщане на инвестицията
  • Използване на покривна площ, запазване на изолационните свойства
  • Намаляване на разхода за реактивна енергия
  • Получавате система за подробен анализ на потреблението и управление на сградния ресурс
Използвайте покривната си площ разумно и изградете на нея фотоволтаична централа за производство на ток за собствени нужди. Инвестицията се изплаща на 100% а живота на инсталацията е НАД 20 години.
Фотоволтаични панели
Соларни инвертори
Автономни инвертори
Стационарни конструкции
Соларен мониторинг
Заряден контролер