Автоматизирана система за мониторинг на енергопотребление

Aвтоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението

Solarity APC представлява система за наблюдение, измерване и анализ на енергийните потоци.

APC съчетава няколко основни функции в едно устройство:
 • анализ на използването на енергията и енергопотреблението на базата на измерване в реално време
 • отчитане и анализ на настоящите енергийни източници и минало и настоящо потребление на енергия
 • обобщаване на данни и автоматичен анализ
 • задаване на различни времеви интервали за сравнение

Solarity APC е изключително атрактивна за промишлени предприятия, тъй като в разработената от нас автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в реално време се следят всички показатели – графично и таблично. Това спомага за анализ и навременна корекция при възникнали проблеми и смущения в машини и оборудване. Системата може да бъде надграждана при възникването на нужда от управление на автоматизация свързана с ел.мрежата.

Автоматизираната система за мониторинг на енергопотреблението спомага за внедряването, поддържането и подобряването на система за управление на енергията съгласно европейски стандарт EN ISO 50001:2011.
Системата може да бъде финансирана и по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, по процедура „Енергийна ефективност в МСП“

Ползите от система за мониторинг на енергопотреблението са:

 • подробен мониторинг за енергопотреблението
 • информация в реално време
 • 24 часов товаров график
 • определяне на средна консумация
 • лесна дистанционна връзка
 • дневни, месечни и годишни графики
 • задаване на различни отчетни периоди
 • задаване на нива за предупрежение от претоварване, високо и ниско напрежение
 • гъвкавост към индивидуални изисквания
 • без необходимост от допълнителни устройства или от нови електромери - всичко е в едно устройство
 • в съответствие с всички местни изисквания за свързване към мрежата

Системата се състои от:

 • Solarity plug & play устройство
 • Персонален профил в уеб портала. В личния ви акаунт се генерира богата база данни за вашата система. Тя съдържа подробна информация за моментното състояние посредством разнообразни графики, обобщени справки и статистики.
Фотоволтаични панели
Соларни инвертори
Автономни инвертори
Стационарни конструкции
Соларен мониторинг
Заряден контролер