ФЕЦ 30kW за продажба

Един от основните видове фотоволтаични инсталации, обособили се като типови, са централите с инсталирана мощност до 30kWp, предвидени за продажба на произведената енергия.

Освен осигуряването на собствената си енергийна независимост, далновидно решение за бизнеса е изграждането на фотоволтаична електроцентрала за продажба на произведената енергия.

Всяка година на първи юли КЕВР обявява преференциалните цени, на които ще се изкупува електрическата енергия, произведена от централи с номинална мощност до 30kWp, актуални до следващото решение на комисията. Такъв тип централи са изключително подходящи за хора които биха искали да вложат средствата си в дългосрочни инвестиции, с гарантирана възвръщаемост.

Условията на които трябва да отговаря Вашият имот, за да изградите такава централа са следните:
-имотът да се намира в урбанизирана територия, т.е. да е УПИ и това да е отбелязано в скицата на имота
-необходимо е в имота да има построена сграда, която да не е временна постройка, и да е нанесена в скицата.
-третото условие е да имате открита партида към едно от трите енергоразпределителни дружества.

Изграждането на тези фотоволтаични централи е предхождано от индивидуален, подробен анализ върху рентабилността на инвестицията, която ви предлагаме, както и техническа експертиза на мястото, предвидено за нейното инсталиране. За максимално улеснение, фирма Соларити БГ с удоволствие ще ви консултира относно последователността на входиране на необходимата документация, съпътстваща въвеждането в експлоатация на обекта.

Покривното пространство, необходимо за поставянето на фотоволтаичните панели зависи от типа покрив, единичната мощност на използваните, за изграждането ѝ, панели, както и от мощността на самата централа. За централи с инсталиралирана мощност от 30kW, с единична мощност на панелите 440W, ориентировъчното необходимо пространство е както следва: около 140кв.м. за скатен покрив и приблизително 270кв.м. за плосък поркив.

Може да се запознаете със законовата рамка, основния набор от необходими документи, както и последователността на административните процедури, които съпътстват изграждането на такъв тип централа ТУК

Фотоволтаичната централа носи на вас и на бизнеса ви следните предимства:

  • Средна годишна печалба от около 7000лв.
  • Фиксирана цена за продажбата на ел. енергия, за целия срок на договора с енергодружеството
  • Еднократна инвестиция
  • Безплатна суровина за производство на енергия - слънчева енергия
  • Улеснена процедура по изграждане
  • 100% възвръщане на инвестицията
  • Гарантирани, регулярни приходи
Фотоволтаични панели
Соларни инвертори
Автономни инвертори
Стационарни конструкции
Соларен мониторинг
Заряден контролер