Отворена е процедура за финансиране на „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление”

23 февруари 2023

Соларити извършва проектиране, доставка и изграждане на ФЕЦ за собствени нужди с локално съхранение на произведената енергия. Имаме опит, знания и възможност да ви консултираме и заедно да подберем най-правилното техническо решение за бизнеса ви. Оборудването, което влагаме покрива всички зиисквания по програмата, а фирмата ни също така, е вписана в регистъра на допустимите изпълнители.

Предназначението на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екологично съобразена дейност.

Допустимите кандидати са микро, малки, средни предприятия, допустими са и предприятияосъществяващи дейности в областта на индустрията и услугите, като тези предприятия трябва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. . Като отговарящи на изискването биха се приели и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продьлжителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на сьхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система.

Предвидено е изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Максималният процент на отпуснатата помощ е от 35% до 50% в зависимост от категорията предприятие и мястото на изпълнение на инвестицията, бюджета по процедурата е 200 000 000 лв. Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция е 75 000 лв., а максималният e 1 000 000 лв.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) – Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg

За нас ще бъде удоволствие да отговорим на Вашите въпроси.

БЛОГ

Предишни новини

Програма за финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи

Програма за финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи.

Нов сайт на Соларити БГ за продажба на соларно оборудване

Нов сайт на Соларити БГ за продажба на соларно оборудване

На сайта можете да намерите информация за актуалните модели соларни панели на Sharp, мрежовите инвертори на Delta, хибридни модели инвертори на SolaX, цели соларни системи за домашно ползване или за малкия бизнес, батерии, конструкции за фотоволтаични централи, соларен мониторинг и всякакви аксесоари.