Законова рамка

Административни процедури

Фотоволтаичната централа с цел продажба на цялата произведена енергия трябва да бъде изградена върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии.

Административни процедури за ФЕЦ на свободен пазар

Преференциална цена получават фотоволтаични централи с инсталирана мощност до 30kWp.
Накратко етапите са следните:

  • Виза за проектиране (издава се от съответната община)
  • Становище за присъединяване от ЕРП

Заявление за проучване – Електроразпределение Юг ЕАД
Заявление за проучване – Електроразпределителни мрежи Запад АД
Заявление за проучване – Електроразпределение Север АД

  • Изготвяне на технически проекти
  • Съгласуване на електро проект в ЕРП (важи само за обекти в обхвата на Електроразпределение Юг ЕАД. За обекти в обхвата на другите дружества, тази стъпка се извършва на етап “Окончателен договор”)
  • Становище от РИОСВ (подава се уведомление за инвестиционно предложение към съответното РИОСВ)
  • Разрешение за строеж (издава се от съотвената община)
  • Окончателен договор за присъединяване с ЕРП

Заявление за сключване на договор с Електроразпредление Юг ЕАД
Заявление за сключване на договор с Електроразпределителни мрежи Запад АД
Заявление за сключване на договор с Електроразпределение Север АД

 • Изграждане на централата и присъединяване към мрежата
 • Договор за достъп
 • Договор за изкупуване на енергията с ЕСП – електроснабдителното предприятие и договор за балансираща група с ЕРП

Това са основните закони, които имат пряко отношение към изграждането на такива обекти.
Закон за енергия от възобновяеми източници – 07.06.2022
Закон за устройство на територията – 07.06.2022
Закон за енергетиката – 01.02.2022
Решение за изкупните цени на КЕВР – 01.07.2022
Наредба №6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

След присъединяване към мрежата и въвеждане в експлоатация, произведената енергия трябва да бъде отчитана и към АУЕР. Актуална информация за документите за издаване и прехвърляне на сертификати за зелена енергия, както и тримесечното отчитане, ще намерите тук: http://www.seea.government.bg/

Производителните на енергия са задължени да подават и месечни справки към Фонд “Сигурност на Електроенергийната система” и да заплащат ежемесечно към него 5% от нето приходите, реализирани през отчетния месец. Повече информация можете да намерите тук: https://www.fses.bg/
НАРЕДБА от 11.12.2015г. за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система”

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Гъвкави решения за покривна фотоволтаична централа

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ще отговорим на всички ваши въпроси