Законова рамка

Фотоволтаичната централа може да се изгради само на покрив на сграда, вече присъединена към ЕРП, в урбанизирана територия, накратко етапите са следните:

  • Виза за проектиране
  • Становище за присъединяване от ЕРП
  • Изготвяне на технически проекти
  • Съгласуване на проектите в ЕРП
  • Разрешение за строеж
  • Окончателен договор за присъединяване с ЕРП
  • Изграждане на централата и присъединяване към мрежата
  • Декларация за достъп и договор за изкупуване на енергията с ЕСП – електроснабдителното предприятие

Това са основните закони, които имат пряко отношение към изграждането на такива обекти.
Закон за енергия от възобновяеми източници – 18.07.2017
Закон за устройство на територията – 07.02.2017
Закон за енергетиката – 18.07.2017
Решение за изкупните цени на ДКЕВР – от 01.07.2017
Решение за изкупните цени на ДКЕВР при изграждане със субсидия – от 01.07.2014
Наредба №6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

След присъединяване към мрежата и въвеждане в експлоатация, произведената енергия трябва да бъде отчитана и към АУЕР. Актуална информация за документите за издаване и прехвърляне на сертификати за зелена енергия, както и тримесечното отчитане, ще намерите тук: http://www.seea.government.bg/

Производителните на енергия са задължени да подават и месечни справки към Фонд „Сигурност на Електроенергийната система“ и да заплащат ежемесечно към него 5% от нето приходите, реализирани през отчетния месец. Повече информация можете да намерите тук: https://www.fses.bg/
НАРЕДБА от 11.12.2015г. за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“